پیشنهاد ما برای آموزش زبان در سایت یادگیری

 صبح ها

یک درس آموزش با کتاب 

ظهر ها 

  کلمه و جمله و مکالمه

شب ها

ده کلمه قبل از خواب

تمرین گرامر و کلمه و فعل

تمرین خواندن ، نوشتن و فهمیدن

کلمه و فعل

  • apple-icon9c5-8e96-4424-9743-c0336b07fa5
  • Google Play Social Icon
  • t_logo
  • Instagram
  • YouTube Social  Icon

اپ سایت یادگیری زبان بر روی گوشیهای موبایل

© 2019 by Yadgiri.de