پیشنهاد ما برای آموزش زبان در سایت یادگیری

 صبح ها

یک درس آموزش با کتاب  خوانی+  کلمه و فعل آلمانی

ظهر ها 

نامه نگاری + متن خوانی+ تمرین مکالمه

شب ها

ده کلمه قبل از خواب

Grammatik & Wortschatz

Leseverstehen, Schreieben

Wortschatz

  • apple-icon9c5-8e96-4424-9743-c0336b07fa5
  • Google Play Social Icon
  • t_logo
  • Instagram
  • YouTube Social  Icon

اپ سایت یادگیری زبان بر روی گوشیهای موبایل

© 2019 by Yadgiri.de