پیشوند فعل ها

ادامه ی پشوند ها در دست  تهیه است و به زودی در اختیار شما قرار خواهد گرفت